Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego www.netizens.pl (dalej Serwis). Dane osobowe przetwarzane są przez Netizens sp. z o.o. jako administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających Serwis internetowy www.netizens.pl jest Netizens spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-246), ul. Porcelanowa 23, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Katowice–Wschód w Katowicach, wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000173040, NIP 6350000015, o kapitale zakładowym w wysokości 95.000 PLN.

II. Punkt kontaktowy

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, możesz się z nami kontaktować w drodze listownej na adres Katowice (40-246), ul. Porcelanowa 23 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@netizens.pl.

III. Cel i podstawy przetwarzania danych, kategorie danych osobowych które przetwarzamy oraz wymóg lub dobrowolność ich podania

 1. Korzystanie z Serwisu

A) logi serwera

Serwis dedykowany jest przede wszystkim przedstawieniu informacji (w tym informacji handlowych) dotyczących Netizens sp. z o.o., w szczególności profilu działalności, zakresu specjalizacji oraz zrealizowanych projektów i korzystanie z niego nie wymaga rejestracji czy podawania danych osobowych identyfikujących konkretną osobę. Jednakże korzystanie z Internetu (np. wejście na określoną stronę www, kliknięcie w określony link (odnośnik) w celu wyświetlenia konkretnej strony internetowej, przesłanie danych wpisanych do formularza on-line, zalogowanie się do konta klienta) związane jest z wymianą informacji pomiędzy przeglądarką internetową użytkownika a serwerami uczestniczącymi w realizacji żądań użytkowników w tym także i serwerem, który utrzymuje nasz Serwis.

W każdym przypadku w którym użytkownik odwiedza nasz Serwis, przeglądarka internetowa z której korzysta użytkownik wymienia z naszym serwerem dane, niezbędne dla nawiązania i utrzymania połącznia z Serwisem. Wymiana informacji obejmuje w szczególności informacje dotyczące:

 1. czasu dokonania zdarzenia – data i godzina nadejścia zapytania i czasu przesłania odpowiedzi;
  1. rodzaju zdarzenia;
  1. numeru IP urządzenia z którego nadeszło zapytanie i do którego wysłana została odpowiedź;
  1. statusu dostępu/ kodu odpowiedzi http;
  1. przesyłanych ilości danych;
  1. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
  1. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;

Powyższe dane zapisywane są w logach serwera który utrzymuje Serwis. Dane zawarte w logach nie są kojarzone z danymi pozwalającymi na identyfikację konkretnych osób, niezbędne są natomiast w celu administrowania Serwisem w tym zapewnienia poprawnego działania, stabilności i bezpieczeństwa Serwisu a także poznania preferencji użytkowników w tym ustalenia sposobu korzystania z Serwisu. W przypadku uznania, że wskazane powyżej dane stanowić mogą w konkretnych warunkach dane osobowe, przetwarzanie tych danych może odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w związku z realizacją twojego żądania wyświetlenia zawartości Serwisu oraz korzystania z niego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. jako uzasadniony interes administratora danych jakim jest zapewnienie utrzymania i technicznej możliwości wyświetlania Serwisu a także analiza jego działania.  

Korzystanie z Internetu wymaga wymiany wskazanych powyżej informacji. Użytkownik może zapewnić sobie jednakże wyższy poziom anonimowości, korzystając np. z wirtualnych sieci prywatnych czy sieci TOR.

B) pliki cookies (ciasteczka)

Serwis korzysta także z plików cookies (ciasteczek) tj. małych plików tekstowych, które strona internetowa wysyła do przeglądarki z której korzysta użytkownik podczas korzystania z tej strony oraz które przeglądarka użytkownika wysyła z powrotem przy wejściach na stronę internetową. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajdziesz w odrębnym dokumencie – Polityka ciasteczek.

Google Analitics

Serwis korzysta narzędzia do analizy ruchu na stronie internetowej Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). W ramach Google Analytics zbierane mogą być dane dotyczące użytkowników oraz aktywności użytkowników w ramach serwisu dotyczące w szczególności: języka przeglądarki internetowej, nazwy strony którą ogląda użytkownik, danych dotyczących urządzenia z którego korzysta użytkownik w tym danych dotyczących rozdzielczości, adresu IP, logów serwera, dane dotyczące lokalizacji, wieku użytkownika, płci użytkownika. Google Analitics wykorzystuje pliki cookies w celu analizy zachowań użytkowników Serwisu. Więcej informacji dotyczących plików cookies w tym opis kategorii przetwarzanych danych oraz wymóg ich podania, znajdziesz w odrębnym dokumencie – Polityka ciasteczek.

Czat – Messenger

W ramach Serwisu udostępniona została opcja kontaktu z nami za pośrednictwem czatu realizowanego na platformie Messenger, dostępnego dla osób zalogowanych na portalu Facebook. Usługę czatu zapewnia Facebook Inc. Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Messenger wykorzystuje pliki cookies.Więcej informacji dotyczących plików cookies w tym opis kategorii przetwarzanych danych oraz wymóg ich podania, znajdziesz w odrębnym dokumencie – Polityka ciasteczek.

2. Udzielenie odpowiedzi na twoje zapytanie / żądanie

Jeżeli zwróciłeś się do nas z jakimkolwiek zapytaniem w szczególności dotyczącym Serwisu jak również  świadczonych przez nas usług lub oferty, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem udostępnionego w ramach Serwisu formularza kontaktowego czy czatu, podając nam dobrowolnie swoje dane identyfikacyjne, kontaktowe (ewentualnie imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) lub inne informacje, będziemy przetwarzać podane przez ciebie dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  tj. w celu niezbędnym dla realizacji twojego żądania. Dane przekazane w związku z kontaktem który inicjujesz, nie będą wykorzystywane bez twojej odrębnej zgody w innych celach.

W zakresie związanym z realizacja twojego zapytania / żądania: sam inicjujesz działania oraz podajesz nam swoje dane w szczególności dane identyfikacyjne, dane kontaktowe. Podanie danych jest dobrowolne jednakże abyśmy mogli odpowiedzieć na twoje zapytanie, powinieneś pozostawić dane pozwalające nam zrealizować tą czynność.

3. Cele marketingowe

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych, które otrzymaliśmy od ciebie, bez konieczności uzyskiwania twojej odrębnej zgody, w celach marketingowych w tym przesłania ci informacji handlowych, dotyczących produktów i usług własnych (tj. Netizens sp. z o.o.), jako nasz prawnie uzasadniony interes. Jednakże twoja odrębna zgoda jest niezbędna, abyśmy mogli przesłać ci informacje handlowe za pośrednictwem udostępnionego przez ciebie adresu e-mail lub w drodze telefonicznej (rozmowy czy za pośrednictwem SMS). W zakresie związanym z realizacją celu, przetwarzać możemy podane przez użytkownika dane identyfikacyjne, dane umożliwiające kontakt, dane dotyczące twojej reakcji na podjęte przez nas czynności. 

4. Prawnie uzasadniony interes Administratora

Przetwarzamy dane dotyczące użytkowników także w innych, niż wskazane powyżej przypadkach na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  tj. w przypadkach gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Owym prawnie uzasadnionym interesem jest w naszej ocenie:

 1. monitorowanie aktywności użytkowników w ramach Serwisu, tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby własne Administratora, w szczególności raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju usług, badanie preferencji i zachowań użytkowników, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora (dane przetwarzane w ramach logów serwera, informacje zawarte w ciasteczkach, Google Analitics);
 2. zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług (dane przetwarzane w ramach logów serwera, informacje zawarte w ciasteczkach);  
 3. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
 4. windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 5. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeżeli poprosimy cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie w dodatkowych celach, niewskazanych w niniejszym dokumencie, zostaniesz przez nasz poproszony o wyrażenie takiej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadku zaistnienia innych celów i podstaw przetwarzania, zobowiązujemy się do wypełnienia wobec ciebie stosownych obowiązków informacyjnych nałożonych przez przepisy RODO w tym w szczególności w zakresie obowiązku informacyjnego.

IV. Skąd pozyskaliśmy twoje dane

Dane dotyczące użytkowników, pozyskiwane są zasadniczo w wyniku działań samych użytkowników i pochodzą z dwóch głównych źródeł.

Do pierwszej kategorii należą dane uzyskiwane w związku z korzystaniem z Serwisu, zbierane automatycznie w związku z korzystaniem przez użytkownika z Serwisu. Do tych kategorii danych należą przede wszystkim dane zawarte w logach serwera, dane zawarte w plikach cookies czy dane zbierane przez narzędzie Google Analytics w procesie monitorowania statystyk odwiedzin strony internetowej.

Do drugiej kategorii należą dane, które zostały dobrowolnie udostępnione przez samych Użytkowników, w szczególności w związku z kontaktem przez nich zainicjowanym. Dotyczy to danych przesyłanych np. za pośrednictwem wiadomości elektronicznych, formularzy, czatu.

Jeżeli pozyskamy dane w sposób inny niż bezpośrednio od ciebie, np. w związku z czynnościami pozyskiwania leadów, poinformujemy cię o tym udzielając stosownych informacji zgodnie z art. 14 RODO.

V. Odbiorcy danych

Odbiorcami twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które realizują na naszą rzecz usługę  chatu, analityki związanej z korzystaniem  przez użytkowników z Serwisu, usługi prawne,  usługi informatyczne w tym w zakresie usługi utrzymania Serwisu, podmiotom zapewniającym środki komunikacji elektronicznej (w tym chat, mail)  a także przedsiębiorstwa telekomunikacyjne zapewniające realizację usług powiadomień SMS w razie wdrożenia takich rozwiązań.

Dbamy o to, aby przekazanie twoich danych dotyczyło wyłącznie zakresu związanego z zakresem usług świadczonych przez wskazane wyżej podmioty i tylko w niezbędnym zakresie, zgodnie z zasadą minimalizacji. 

Odbiorcami danych są w szczególności:

– Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

– Facebook Inc. Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie zamierzamy przekazywać twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem poniższych wyjątków.

Narzędzie do analizy ruchu na stronie internetowej zapewniane jest przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Informacje przekazywane w związku z działaniem narzędzia, mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Transfer danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o Program Tarcza Prywatności UE-USA (https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008). 

Narzędzie w postaci chatu, zapewniane jest przez Facebook Inc z  siedzibą w Menlo Park. Informacje przekazywane w ramach czatu, mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Transfer danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o Program Tarcza Prywatności UE-USA (https://www.facebook.com/about/privacyshield).  

VII. Okres przechowywania danych

Dane które uzyskujemy w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu, przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przetwarzane będą do czasu utraty przez te dane waloru przydatności dla realizacji tych celów.

Dane zawarte w logach serwera przechowywane są przez czas nieokreślony jako źródło danych służący do administrowania serwisem oraz oceny efektywności. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników Serwisu.

Dane osobowe użytkowników, którzy kierują do nas różne zapytania, skargi i wnioski, w tym dane zawarte w treści kierowanych do nas wiadomości przesyłanych na naszą skrzynkę mailową oraz za pośrednictwem czatu, przetwarzamy przez okres niezbędny do rozpatrzenia danego zapytania, skargi lub wniosku, jednak nie dłużej niż przez okres 90 dni od otrzymania określonej wiadomości. Jeżeli określona wiadomość stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, jak również w przypadku gdy przekazane informacje lub dane związane mogą być z naszą odpowiedzialnością wobec ciebie lub osób trzecich albo naszymi prawami lub roszczeniami, możemy przechowywać takie wiadomości i zawarte w nich dane osobowe do czasu upływu okresu przedawnienia, które zależne będzie od rodzaju roszczenia.

Administrator uprawniony jest także do zachowania danych osobowych lub dokumentów je zawierających przez czas, niezbędny dla wygaśnięcia obowiązków związanych z zasadą rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych w związku z obowiązkiem udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez odpowiednie organy publiczne.

Dane osobowe użytkowników zawarte w plikach cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

VIII. Twoje prawa

W odniesieniu do danych osobowych użytkowników przetwarzanych przez Administratora, użytkownikowi przysługuje:

– prawo do żądania od Administratora dostępu do treści danych osobowych,

– prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– prawo do przeniesienia danych.

W przypadku, gdy przetwarzamy twoje dane na podstawie udzielonej przez ciebie zgody, przysługuje ci prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KONTAKT

Skontaktuj się z nami

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, w której informujemy o celu używania przez nas plików cookies, ich rodzajach, sposobach ich wykorzystania i usuwania. Jeśli klikniesz ZGODA – zgadzasz się na instalację plików cookies w Twoim urządzeniu.

WIĘCEJ